TÜZÜK

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Tüzüğü

1. DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:
Derneğin Adı: Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği

Derneğin Kısa Adı: GEKADER

Derneğin Merkezi: Kocaeli

Dernek, yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

2. DERNEĞİN AMACI:
2.1. Derneğin amacı, Türkiye’de ve dünyada geri dönüşüm ve geri kazanım sektörünün gelişimine katkıda bulmak, bu doğrultuda üyelerinin hak ve çıkarlarını ulusal ve uluslararası mecralarda savunmak, insanlığın sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ekseninde doğal dengeye uygun bir çevrede yaşamasına katkı sağlayabilecek ve bilhassa dezavantajlı gruplar ile çocukların geri dönüşüm alanında eğitilmesi, teşvik edilmesi ve sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik projeler yürütmektir.

2.2. Bu bağlamda Dernek, Sıfır Atık Vakfı’nın amaçları doğrultusunda çevreyi koruma bilinci oluşturmak, sıfır atık yönetimini destekleyen etkin bir uygulama için sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, depozito sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, depozito sistemlerini uygulamak, uygulattırmak, depozito sisteminin paydaşları arasında koordinasyonu sağlamak, sektörde kümelenme çalışmaları yapmak, geri dönüşüm ve kazanım OSB’leri kurmak, ulusal ve uluslararası düzeyde hurda ticareti ve hammadde ticareti için e-ticareti koordine etmek ve e-ticaret portalı kurmak, sektörün verimlilik ve dijitalleşme çabalarına destek vermek ve yol göstermek, ithalatta ve ihracatta maliyetleri azaltmak, sektörün rekabet gücünü artırmak ve karbon ayak izini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası paydaşlarla entegrasyon hedefi doğrultusunda Türkiye geri dönüşüm ve geri kazanım endüstrisinin rekabet gücünü arttırmak için uluslararası ekonomik yapıda belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında karar alıcılar nezdinde sektör ve üyeleri adına lobi faaliyetlerinde bulunmak gibi amaçları benimsemiştir.

3. DERNEĞİN FAALİYET ALANI İLE ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
3.1. Derneğin Faaliyet Alanı: Mesleki ve Dayanışma alanında faaliyet gösterir.

3.2. Dernek, geri dönüşüm ve geri kazanım alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

3.3. Her yönetim döneminde, yönetim kurulu dernek amacına hizmet edebilecek alt hedef ve faaliyetlerden oluşan çalışma programları ile bu programlara ait bütçeyi oluşturabilir.

3.4. Bu çalışma programlarında sektörel politikalara, iletişime, paydaş yönetişimine, proje ve iş geliştirme ile diğer alanlara yönelik çalışma konuları ve faaliyet alanları belirlenebilir.

3.5. Dernek, ilgili mevzuata uygun olacak şekilde, amacının başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecek aşağıda sıralanan çalışma konu ve biçimleri ile her türlü diğer faaliyet ve çalışma konularını gündemine alabilir.

3.5.1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

3.5.2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

3.5.3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak

3.5.4. Dernek amaçlarına ulaşmak için her türlü araştırma, çalışma, organizasyon, iş birliği ve koordinasyonu yurt içinde ve gerekli izinleri almak koşuluyla yurt dışında yapmak

3.5.5. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

3.5.6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

3.5.7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

3.5.8. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

3.5.9. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

3.5.10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

3.5.11. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

3.5.12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır/taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

3.5.13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak

3.5.14. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

3.5.15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

4. DERNEK ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
4.1. Asli üyelik ile ilgili hükümler:

4.1.1. Geri dönüşüm ve/veya geri kazanım sektörlerinde imalat yapan tüzel ya da gerçek kişi işletmeler ile sektöre hizmet eden veya müşteri, tedarik, lojistik veya iletişim ağında bulunan veya sektörün faaliyet, politika ve süreçlerinden etkilenen veya bunları etkileyen veya temel ya da stratejik iş birliği veya ortaklıkların aktörü olan veya sektörel faaliyetlere liderlik eden veya Derneğin amaç ve hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesini etkileyen ya da bu başarıdan etkilenen gerçek veya tüzel kişiler, Derneğe üye olabilirler.

4.1.2. Şirket, Dernekte müşterek yetkililerinden biri veya münferit yetkilisi veya bu yetkililerince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi, müdürü veya ücret bordrosuna kayıtlı personeli vasıtasıyla temsil edilir.

4.1.3. Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup, her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Gerçek kişi üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Derneğe üye olan tüzel kişi, temsil ve ilzama yetkili kişisi ya da Tüzükte şartları belirlenen dernek temsilcisi vasıtasıyla oy kullanabilir.

4.2. Üyeliğe başvuru şekil ve şartları:

4.2.1. Üye adayı, Dernek Yönetim Kurulu’na hitaben hazırlanmış “üye kayıt formu”nu doldurup, imzalar. Üye kayıt formunda “dernek temsilcisi” belirtilir. Hisse devri, görev değişikliği, işten ayrılma, hastalık, vefat vb. nedenlerle temsilcinin üye nezdindeki görevi sona erdiğinde, Dernek nezdinde de “temsilci değişikliği bildirim formu” ile yeniden temsilci belirlenmesi işlemi yapılır. Her Genel Kurul toplantısı öncesinde üyelik şartlarının korunup korunmadığı ve temsilcilerin güncelliği kontrol edilir.

4.2.2. Üye adayı, “üye kayıt formu”nun ekinde (a) varsa faaliyetlerini tevsik eden ticaret sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu vb. dokümanın fotokopisi ile (b) varsa yetkililerini tevsik eden imza sirkülerinin fotokopisini ve (c) üye olduğu takvim yılına ait aidatı ödediğine dair belgeyi iletir.

4.2.3. Üyelik başvurularında Yönetim Kurulu, yapılan yazılı müracaatları en çok otuz takvim günü içinde “üyeliğe kabul” veya “isteğin reddi” şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir.

4.2.4. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak “üye kayıt defteri”ne kaydedilir.

4.3. Üyeliğin sona erme şekil ve şartları:

4.3.1. Yazılı olarak bildirmek kaydıyla her üye, Dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Dernek Evrak Kayıt Defteri’ne işlendiği anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

4.3.2. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumlardan birinin tespiti halinde (örneğin iş bırakma, şirketin tasfiyesi vb.) üyelik kaydı, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulunca res’en silinir.

4.3.3. İlgili takvim yılına ait aidatı, ilgili takvim yılı sonuna kadar ödemeyen üyenin kaydı- Genel Kurulun yanı sıra Yönetim Kurulu kararı ile de başkaca hiçbir işleme gerek kalmadan- üye kayıt defterinden silinebilir.

4.3.4. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan, derneğin amacına uygun davranmayan, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayan, etik veya hakem kurulu kararlarına uymayan, yetkisiz olarak Derneği maddi-manevi yükümlülük altına sokan, genel geçerli ahlak kurallarına, mesleki ilkelere ve etiğe riayet etmeyenler ile verilen görevlerden sürekli kaçınan üyeler; sayılan bu durumlardan birinin tespiti halinde, disiplin cezasına çarptırılabilir veya Yönetim Kurulu kararı ile Dernek’ten ihraç edilebilirler.

4.3.5. Üyelikten çıkarma kararı, 10 takvim günü içinde yazılı olarak ilgili üyeye bildirilir. Bu karara tebliğinden itibaren 30 takvim günü içinde yapılan itiraz, Derneğin ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.

4.3.6. Dernek üyeliğinden istifa ile ayrılan, kendiliğinden üyeliği sona eren veya üyelikten çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemezler. Ayrıca üyelikte bulunulan sürenin aidatını ve varsa Derneğe olan birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

4.4. Onursal (fahri) üyelik ile ilgili hükümler:

4.4.1. Dernek kurucularına, yönetim ve denetim kurullarında önceki dönemlerde görev yapanlara, sektöre, iş veya bilim dünyasına üstün hizmetleri bulunan kişilere, yönetim kurulu kararı ve bu kararı takip eden ilk Genel Kurulun onayı ile “şeref üyeliği” adı altında onursal (fahri) üyelik verilebilir.

4.4.2. Onursal (fahri) üyeler, kendilerine mahsus tutulan dijital deftere kayıt edilebilirler.

4.4.3. Onursal (fahri) üyeler, Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilmekle birlikte nisaba dahil edilemezler ve oy kullanamazlar.

4.4.4. Onursal (fahri) üyeler, kendi rızaları ile derneğe aidat ödeyebilir, bağışta bulunabilirler.

5. DERNEĞİN ORGANLARI:
5.1. Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

5.2. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışma konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunun alacağı kararla Yüksek İstişare Kurulu, Etik Kurulu, Hakem Kurulu, Çalışma Komiteleri, Çalışma Grupları, İhtisas Komisyonları veya benzeri adlar altında organ olarak hareket edebilecek platformlar oluşturabilir. Bununla birlikte, söz konusu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun görev ve yetkileri verilmez.

6. GENEL KURULA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

6.1. Teşkili, Toplanma Şekli ve Zamanı:

6.1.1. Derneğin Genel Kurulu; üye olma şartlarını devam ettiren, gerçek kişi ise bizzat ve tüzel kişi ise Tüzük’te belirtilen temsil yetkisine uygun şekilde temsil edilen, muaccel hale gelmiş mali ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmiş ve böylece Genel Kurula katılmaya hak kazanmış asil üyelerden oluşur.

6.1.2. Genel kurul, üç yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan olarak toplanır.

6.1.3. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır. Denetim kurulu ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu 30 (otuz) gün içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi tarafından verilecek kararla Genel Kurul toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

6.2. Çağrı Usulü ve Toplantı Yeri:

6.2.1. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.

6.2.2. Genel Kurul’a katılacak üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi Dernek internet sitesinde veya bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

6.2.3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan Yönetim Kurulu Kararı ile üyelere duyurulur.

6.2.4. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının- 7 (yedi) günden az ve 60 (altmış) günden fazla olmamak kaydıyla- hangi gün, saat ve yerde yapılacağı ilan edilir.

6.2.5. İkinci toplantının da gerçekleştirilememesi durumunda en geç 3 (üç) ay içinde Genel Kurulun yapılması zorunludur.

6.2.6. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

6.2.7. Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu kararında belirtilen veya ilgili koşullara bağlı olarak ilanda belirtilen yerde yapılır.

6.3. Toplantı Yeter Sayısı:

6.3.1. Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

6.3.2. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

6.3.3. Her koşulda toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

6.3.4. Tüzük değişikliği veya Derneğin feshinin gerekmesi halinde; üyelerin üçte ikisinin katılımı aranır.

6.4. Toplantı Yapılış Usulü:

6.4.1. Genel Kurul’a katılacak olan üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler, toplantı yerine alınmazlar.

6.4.2. Tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

6.4.3. Açılıştan sonra Genel Kurulu idare etmek üzere bir divan başkanı ile yeteri kadar başkan vekili ve bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi, Divan Başkanı’na aittir. Heyet, toplantı tutanağını düzenler ve imzalar.

6.4.4. Genel Kurulda üye/temsilci oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz.

6.4.5. Derneğin feshi ve tüzük değişikliği dışında; karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile oluşur.

6.4.6. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantı sonunda, görüşülen konular ve alınan kararları içeren tutanak ve belgeler, divan heyeti tarafından imzalanarak yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

6.5. Toplantıda Oy Kullanma ile Karar Alma Usul ve Şekilleri:

6.5.1. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

6.5.2. Genel kurulda- aksine karar alınmamışsa- dernek organlarının seçimleri liste halinde sunularak gizli şekilde ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları gerekmektedir.

6.5.3. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

6.5.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve kurallara göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp, karar alınır.

6.6. Toplantıda Görüşülecek Konular:

6.6.1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Ancak, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

6.6.2. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür. Gündeme yeni maddeler eklenmez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

6.7. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

6.7.1. Derneğin diğer organlarının seçilmesi, denetlenmesi veya görevden alınabilmesi,

6.7.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

6.7.3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve bu organların ibra edilmesi,

6.7.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6.7.5. Derneğe taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.7.6. Derneğin şube açması veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.7.7. Derneğin yurt dışında şube ya da temsilcilik açması, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurulması veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara üye olunması veya üyelikten çıkılması ve bu platformlar için ilgili dernek temsilcilerinin seçilmesi,

6.7.8. Derneğin başka dernek, vakıf, federasyon vb. oluşumlara katılması, ayrılması ve katılım halinde Dernek temsilcilerinin seçilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6.7.9. Derneğin başka dernek, vakıf, federasyon vb. oluşumlarda kurucu olabilmesi,

6.7.10. Derneğin vakıf kurması veya feshetmesi,

6.7.11. Dernek adına iktisadi işletme, OSB vb. oluşumların kurulması, feshedilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6.7.12. Derneğin feshi ve fesih halinde Dernek para, mal ve haklarının hangi dernek, vakıf veya kuruluşlara devredilebileceğine karar verilmesi,

6.7.13. Yönetim Kurulu’nun verdiği üyeliğe kabul ve/veya üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının tetkik edilip son karara bağlanması,

6.7.14. Derneğin adında Türk, Türkiye, Milli kelimelerinin veya bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimelerin kullanılmasına karar verilmesi.

7. YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
7.1. Teşkili ve Toplantıları:

7.1.1. Yönetim kurulu, 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

7.1.2. Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında görev bölüşümü yapar. İhtiyaç duyması halinde, İcra Kurulu teşkil edebilir.

7.1.3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde, toplantıya başkanlık edenin oyu çift sayılır.

7.1.4. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler göreve çağrılır. Bu üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

7.1.5. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de çağrılmış olmasına rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, Sulh Hukuk Hâkimi tarafından verilecek kararla Genel Kurul toplantıya çağırılabilir.

7.1.6. Alınan kararlar, yönetim kurulu karar defterine tarih ve sayı sırasına göre yazılır ve hazır olan üyeler tarafından imzalanır. Karara karşı olan üye, muhalefet sebebini yazarak imzalar. Toplantıda hazır bulunmayan ancak alınmış olan kararı onaylayan yönetim kurulu üyesi, bu kararı sonradan imza edebilir.

7.1.7. Yönetim kurulu toplantılarına- mazereti olsun ya da olmasın- 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin bu durumu bir tutanak ile tespit edilebilir ve eğer gerekli görülürse yönetim kurulu kararı ile bu üyenin üyeliği, herhangi başka bir işleme gerek kalmaksızın düşürülebilir.

7.2. Yönetim Kurulun Görev ve Yetkileri:

7.2.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta uygun gördüklerine yetki vermek,

7.2.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

7.2.3. Bütçenin uygulamasını sağlamak, yıllık aidat miktarlarını belirlemek, ayrıca karar alınmasına bağlı olarak giriş aidatı, katılma payı vb. gelir toplama uygulamaları yapmak,

7.2.4. Hakkında iflasına karar verilmiş olan, fiilen ticareti terk etmiş bulunan, borca batık durumda olduğu anlaşılan vb. üyelerin derneğe olan borçlarının takibinden vazgeçmek, bu alacaklardan feragat etmek,

7.2.5. Mevzuat açısından gerekli ise genel kuruldan yetki alarak veya doğrudan, taşınır-taşınmaz mal almak-satmak, bina, tesis vb. inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

7.2.6. Derneğe üye alınması, üyelikten çıkmış olma veya çıkarılma hususlarında karar vermek,

7.2.7. Üyelerle ilgili olarak kendisine iletilen disiplin konularını görüşüp, sonuçlandırmak ve buna bağlı olarak uyarı, kınama veya ihraç cezaları vermek. Bu işlemlere yönelik yapılan itirazlar, ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanabilir.

7.2.8. Yurt içinde temsilcilik açmak,

7.2.9. Derneğin katılma kararı aldığı vakıf, dernek, federasyon vb. yapılarda Derneği temsil edebilecek delegeleri seçmek,

7.2.10. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve işlerine son vermek,

7.2.11. Dernek adına ve/veya sektörü temsilen gerektiğinde dava açmak veya bu hususlarda vekaletname vermek,

7.2.12. Mevzuata uygun şekilde Derneğin amacını gerçekleştirmek için diğer her çeşit kararı almak, görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

8. DENETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
8.1. Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

8.2. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

8.3. Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, kendi başkanının çağrısı üzerine toplanır, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine de denetleme yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı 2 (iki)’dir.

8.4. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler göreve çağrılır. Bu üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

8.5. Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

9. DERNEK GELİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

9.1. Yıllık aidat bedeli, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu ayrıca ihtiyaç duyulması halinde giriş aidatı, katılım payı vb. ödemeler belirleyebilir. Belirlenen tüm bu ödentilere itiraz için yönetim kuruluna olağanüstü genel kurul toplantısı için çağrı yapılabilir.

9.2. Mevzuata uygun tüm aidat, bağış, yardım, sosyal etkinlik, finansal, ticari ve diğer faaliyet nakdi ve ayni geliri vb. gelirler derneğin gelirlerini oluşturabilir.

10. DERNEK DEFTERLERİ İLE GELİR-GİDER İŞLEMLERİNE YÖNELİK HÜKÜMLER:

10.1. Dernek’te, ilgili mevzuatın zorunlu tuttuğu tüm defter ve kayıtlar tutulur. Defter ve kayıtların tutulma esas ve usulleri ile tasdiklere ilişkin işlemler, güncel mevzuat çerçevesinde belirlidir.

10.2. Dernek gelir-gider belgelerinin düzenlenmesi ile bunlara ilişkin yapılacak iş ve işlemler, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır.

11. BİLDİRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

İlgili mevzuat çerçevesinde; beyanname, genel kurul sonucu, taşınmaz mal, yurtdışından yardım alma, yerleşim yeri değişikliği, organlarda değişiklik, tüzük değişikliği ve mevzuatın gerekli görebileceği diğer konularda bildirimler yapılır.

12. ŞUBELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

12.1. Şube; tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunabilen, kendi organları bulunan ve tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç yapılanmasıdır.

12.2. Şubenin kurulması için Genel Kurul tarafından yetki verilen Dernek Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişinin imzaladığı Şube Kuruluş Bildirimi ve mevzuatın öngördüğü ekleri, şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

12.3. Şubeler; genel kurul toplantılarını Dernek Genel Kurul toplantısından iki ay önce tamamlamak zorundadır. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

12.4. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim kurulu başkanları doğal delege olarak; şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler için de bir (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

12.5. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılabilir, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

12.6. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

12.7. Şubelerin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

12.8. Şube genel kurulu; şube yönetim kurulunun beş (5) kişilik asil ve yedek üyelerini, şube denetim kurulunun üç (3) kişilik asil ve yedek üyeleri ile üyeler arasından Dernek Genel Kurulu’na oy kullanma hakkı ile katılabilecek delegelerin asil ve yedeklerini seçer.

12.9. Şube genel kurulu; Dernek Genel Kurulunun 6.7.1., 6.7.3., 6.7.4. ve 6.7.13. no.lu maddelerdeki görev ve yetkilerinin bir benzerini şube ölçeğindeki boyutu ile mevzuatın izin verdiği ölçülerde yerine getirir.

12.10. Dernek Genel Kurulunun toplantı esas ve usulleri, şube genel kurul toplantılarında da uygulanır.

12.11. Şube yönetim kurulu; Dernek Yönetim Kurulunun 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.10. ve 7.2.12. no.lu maddelerdeki görev ve yetkilerinin bir benzerini şube ölçeğindeki boyutu ile mevzuatın izin verdiği ölçülerde yerine getirir.

12.12. Dernek Yönetim Kurulunun toplantı esas ve usulleri, şube yönetim kurulu toplantılarında da uygulanır.

12.13. Şube denetim kurulu; Dernek Denetim Kurulunun görev ve yetkilerinin bir benzerini şube ölçeğindeki boyutu ile mevzuatın izin verdiği ölçülerde yerine getirir.

12.14. Dernek Denetim Kurulunun toplantı esas ve usulleri, şube denetim kurulu toplantılarında da uygulanır.

12.15. Dernek Genel Kurulu, yargı yolu açık olmak üzere, şube yönetim kurulu asil ve/veya yedek üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden alabilir.

13. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

13.1. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

13.2. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

13.3. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

14. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

14.1. Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

14.2. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

14.3. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

15. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

15.1. Tüzük değişikliği, genel kurulu kararı ile yapılabilir.

15.2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

15.3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

15.4. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

16. DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ:

16.1. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

16.2. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

16.3. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği” ibaresi kullanılır.

16.4. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

16.5. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

16.6. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse dernek merkezinin bulunduğu ildeki amaca en yakın ve fesih tarihinde en fazla üyeye sahip derneğe söz konusu devir yapılır.

16.7. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

16.8. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma suresi beş yıldır.

17. HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Read more