GEKADER

GERİ DÖNÜŞÜM VE

GERİ KAZANIMCILAR DERNEĞİ

Geleceğimiz İçin Dönüştürüyoruz

GEKADER

Geri Dönüştürülmüş Ürünler Yaşamımızın Her Alanında

#sendegeridönüşümekatıl

01. Çevrenin Korunması

Geri dönüşüm sektörü dünyada sıfır atık politikalarının en önemli ayaklarındandır. Zira karbon salınımının azaltılması temel amaclarından biridir. Topraga gömme ya da yakma yerine geri dönüştürerek ekonomik deger oluşturulmaktadır. Ayrıca plastik geri dönüşümde kullanılan enerji, orijinal hammadde üretiminde kullanılan enerjiden 8’de 1 oranında daha verimlidir..

02. İstihdam

Geri dönüşüm sektörü dünyada sıfır atık politikalarının en önemli ayaklarındandır. Zira karbon salınımının azaltılması temel amaçlarından biridir. Topraga gömme ya da yakma yerine geri dönüştürerek ekonomik deger oluşturulmaktadır. Ayrıca yapılan analizler göstermektedir ki katı atık depolama ve yakmada istihdam edilen her 1 kisiye karsı geri dönüşüm sektöründe 20 kisi istihdam edilmektedir. Kendisi ve tedarik sağladığı sektörler itibarıyla 1 milyon kisinin istihdamını etkilemektedir. Ayrıca düşük vasıflı işcilik sorununu absorbe edebilme potansiyeli barındırmaktadır.

03. Bölge Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Petrokimya yatırımları yapısı gereği fizibıl olmak için belli alanlarda yığılmak zorundadır. Geri dönüşüm sektörü ise yerel atık kaynağına yakın olmanın avantajı sebebiyle çok farklı coğrafyalarda istihdam ve ekonomik katkı oluşturabilmektedir. Bu kapsamda sektör, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına pozitif katkı yapmaktadır.
.

GEKADER.ORG.TR

OSB RDF (ATY) Tesisi

OSB’nin kendi Atıktan Türelmiş Yakıt (RDF) tesisi olacak.

Geri dönüşüm işlemi sırasında ortaya çıkan yüksek kalorifik değere sahip atıklar, nihai çıktıdan ayrılarak enerji üretimi için yakıt olmak üzere hazırlanacaklar.

500.000 ton/yıl kurulu kapasite

DAHA FAZLA DETAY
GERİ DÖNÜŞÜM

OSB Biyokütle Enerji Santrali

LOSB arıtma çamurundan üretilen RDF yakıtlardan elektrik üretimi sağlanacaktır. Yaklaşık 80 MWe kurulu güç, yaklaşık 40 işletmenin enerji giderlerine eş yenilenebilir enerji üretimi.

BİLGİ AL
ISITMA SİSTEMİ

Atık Buhardan Sera Isıtma Sistemi

OSB arazisinin yanında alternatif enerji kaynaklı sera kurulacak. Seralarda maliyetin yaklaşık %70’i ısıtma gideri. Biyokütle enerji tesisinin sıcak su buharı ile 20.000 m² alanı ısıtacak

DAHA FAZLA DETAY
GEKADER

Geleceğimiz İçin Dönüştürüyoruz

Türk Plastik Geri Dönüşümcüsünün Vizyoner Gücü

GEKADER OLARAK

ETKİ SAHAMIZ

Cari Açığı Azaltarak Önüne Geçilen Birincil Hammadde İthalatı

Arz Güvenliği

Arz Güvenliği

 Bilindiği üzere ülkemizde birincil plastik hammadde üretimi oldukça kısıtlı olup, plastik sektörü ihtiyacını büyük
oranda ithalat yoluyla karsılamaktadır. Bu sebeple sektör, döviz kurunda yasanan dalgalanmalar ve “force majeur”ler
(bir nevi tedarik krizleri) gibi dışsal soklara acık hale gelmektedir. Geri dönüşüm sektörü gerek yurtiçi gerek yurtdışından tedarik ettiği hurdaları hammadde haline getirerek plastik sektöründe arz güvenliği saglayan çıpa görevi görmektedir.

Cari Açığın Azaltılması

Plastik geri dönüşüm sektörü 2030 itibarıyla plastik hammadde cari açıgımızı %35,1 oranında azaltabilecektir. Zira plastik geri dönüşüm sektöründeki gelişme, her geçen gün orijinal hammadde ithalatıyla meydana gelen yüksek döviz kaybını önlemektedir.

İhracatın Artması

İhracatın Artması

Özellikle tüm dünyada döngüsel ekonomi süreci icine girilmesi dış talebinde artmasını sağlamıştır. Türkiye’nin en yakın gelecekte ihracatçı sektör arasında en basta yer alacak sektörlerden biri plastik geri dönüşümüdür. Ayrıca plastik geri dönüşüm otomotiv, tekstil, kimya gibi başka ihracatçı sektörleri besleyen kaynaklardan biri haline dönüşmüştür.

Değer Yapının Korunması

 Ülkedeki tüm sanayi, katma deger ekleyebileceği hammadde ve girdiği en rekabetçi koşullarda yurt içinden ve yurtdışından tedarik edebilmeli, yerlilik ve millilik katma degerine yansımalıdır. Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj tarım elektrik- elektronik ve inşaat basta olmak üzere 30’dan fazla sektöre ara malı sağlayan plastik sektörü, orijinal ürünü ikame edebildikleri sahada geri dönüştürülmüs hammaddeyi kullanmakta, rekabetçi yapılarını koruyabilmektedir.

ARGE Gelistirilmesi

Yerli Endüstri Gelistirilmesi

Petrokimya tesislerinde ve plastik isleme sektöründe kullanılan makine/ekipman alanında büyük oranda ithalata bağımlı olan ülkemiz, geri dönüşüm makineleri alanında ise büyük oranda yerli firmalardan tedarik yoluna gitmektedir. Geri dönüşüm yatırımları arttıkça, yerli makinaların teknolojisine yönelik yatırımlarda artacaktır.

Know-How

Gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse genişletilmiş üretici sorumluluğu uygulamaları kapsamında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının zorunluluğu sürekli olarak arttırılmaktadır. Geri dönüşüm sektöründe yeni teknolojiler geliştirilmesi için dünyanın her tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizde geri dönüşüm sektörünün gelişmesi hem plastik sektörünün bu hammaddenin kullanımı konusunda hem de geri dönüşüm sektörünün yeni geliştirilen teknolojiler konusunda güncel bilgiye sahip olmalarını sağlayacaktır.

GEKADER

ÜYELERİMİZ

Temiz Üretim, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz yoluyla OSB’deki firmaların ekonomik değerleri artıyor. Kirliliğin azaltılması, atık yönetimi ve çevre dostu üretim yoluyla yerel alanda çevrenin korunması destekleniyor.